ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 1. 1. A www.maratoneletreeshalalra internetes oldalt a Bodyleasing Szolgáltató Kft. (továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti.
 2. 2. A Szolgáltató cégneve: Bodyleasing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. 3. A Szolgáltató székhelye: 1155 Budapest, Őrhely utca 21.
 4. 4. A Szolgáltató postai címe: 1155 Budapest, Őrhely utca 21.
 5. 5. A Szolgáltató adószáma: 12364147-2-42
 6. 6. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-670463

II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a postaköltséget! A postaköltség a rendelési folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a vásárlási, szállítási információk leírásánál is megtalálható.
 2. A Szolgáltató megvásárolt termékekről kiállított számlát a csomaggal együtt juttatja el a Vevőhöz.
 3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
 4. A megrendelés leadása email elküldéséhez kötött. Vevő a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Vevő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 1. A megrendelések leadása a www.maratoneletreeshalalara.hu internetes oldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos visszajelzéseket és tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. Az „Elküldöm” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot (megrendelés) tesz, melyre a megrendeléstől számított 36 órán belül visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék megnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a fenti határidőben, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ajánlat véglegesítése előtt kérjük, feltétlenül győződjön meg az Ön által megadott adatok helyességéről.
 2. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.
 3. Fizetési módok: A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló elektronikus levél alapján a könyv ellenértékét tartalmazza. Személyes átvételi pont esetén szállítási költség nem kerül felszámításra. Csomagküldő szolgáltatás igénybevétele esetén aszállítási költség az átvételi ponton kerül kiegyenlítésre a vevő által. A könyv értéke kizárólag banki átutalással egyenlíthető ki. A visszaigazoló emailt követően kérjük, utalja át a termék vételárát a megadott számlaszámra. A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a megrendelés számát, amit a visszaigazoló e-mailben talál.
 • Elállás, szavatosság, jótállás A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.  4/a. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. 4/b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a következő címre (cím: Gamplett Gábor, 2330 Dunaharaszti, Jókaik köz 1.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. 4/c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk. 4/d. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás); romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. 4/e. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 4/f. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon hozzánk a maratoneletreeshalalra@gmail.com címen.
 • Fogyasztói panaszügyintézés írásban, a maratoneletreeshalalra@gmail.com címen.
 • A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye 3 szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. ALTERNATÍV VITARENDEZÉS Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórum